Realitzem tant la prestació de serveis d’Auditoria de Comptes a les empreses que segons la Llei d’Auditoria vigent en Espanya està obligada a auditar els seus comptes anuals, com la realització de caràcter voluntari, segons el següent detall:

  • Auditories financeres de comptes anuals
  • Auditories de procediments acordats
  • Auditoria de subvencions
  • Auditories de Compliment de Legalitat
  • Informes de Revisió Limitada
  • Informes de valoració d’empreses i negocis
  • Informes pericials
  • Informes Due Diligence
  • Serveis relacionats requerits per Organismes Públics o altres Entitats (ECOEMBES entre d’altres)justicia